18 TRIPS FOUND

Route:
Zanzibar to Nairobi
Price from:
Kitty:
$1485 USD + 1,340 USD Kitty
PHYSICAL:
LIFESTYLE:
Route:
Kigali to Nairobi
Price from:
Kitty:
$1990 USD + 1,370 USD Kitty
PHYSICAL:
LIFESTYLE:
Route:
Nairobi to Zanzibar
Price from:
Kitty:
$3465 USD + No Kitty
PHYSICAL:
LIFESTYLE:
Route:
Victoria Falls to Zanzibar
Price from:
Kitty:
$1530 USD + 800 USD Kitty
PHYSICAL:
LIFESTYLE:
Route:
Kampala to Nairobi
Price from:
Kitty:
$3800 USD + 2,770 USD Kitty
PHYSICAL:
LIFESTYLE:
Route:
Victoria Falls to Nairobi
Price from:
Kitty:
$2675 USD + 1,960 USD Kitty
PHYSICAL:
LIFESTYLE:
Route:
Zanzibar to Nairobi
Price from:
Kitty:
$3410 USD + 3,570 USD Kitty
PHYSICAL:
LIFESTYLE:
Route:
Nairobi to Nairobi
Price from:
Kitty:
$5535 USD + 3,770 USD Kitty
PHYSICAL:
LIFESTYLE:
Route:
Cape Town to Zanzibar
Price from:
Kitty:
$3500 USD + 1,950 USD Kitty
PHYSICAL:
LIFESTYLE:
Route:
Victoria Falls to Nairobi
Price from:
Kitty:
$4545 USD + 4,190 USD Kitty
PHYSICAL:
LIFESTYLE: